WWFT

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (Wwft)

Notariskantoor Brouns past de Wwft toe op de volgende zaken:
– zaken in de onroerend goed praktijk;
– zaken in de ondernemingsrechtpraktijk;
– bij het beheren van effecten, munten, biljetten of andere waarden in het
kader van een nalatenschap;
– beheren van gelden of andere waarden als bewindvoerder; en
– verzorgen van belasting

TOEPASSING WWFT
De Wwft wordt NIET toegepast in familierechtzaken, zoals bijvoorbeeld het opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten.
Op grond van de Wwft is Notariskantoor Brouns verplicht tot het verrichten van een cliëntenonderzoek. Zo moet er onderzoek gedaan worden naar de cliënt en de achtergrond en het doel van een beoogde transactie of zakelijke relatie.
Daarmee wordt beoogd transacties tijdig als ongebruikelijk te herkennen en te voorkomen dat de dienstverlening van kantoor wordt misbruikt voor witwassen en financiering van terrorisme.
Dat de Wwft van toepassing is op onze werkzaamheden betekent voor u dat uw identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs geverifieerd dient te worden.

POLITIEK PROMINENT PERSOON (PEP) 
Naast de verplichte identificatieplicht moet ons kantoor vaststellen of u een politiek prominent persoon (PEP) bent.
Een politiek prominent persoon is een persoon die één van de volgende functies bekleedt (of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed) in Nederland of in het buitenland:
1. staatshoofd, regeringsleider, (onder)minister, staatssecretaris;
2. parlementslid en lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
3. lid van een bestuurslichaam van een politieke partij;
4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge
rechterlijke instantie die arresten wijzen of waartegen geen beroep
openstaat behoudens uitzonderlijke omstandigheden;
5. lid van de rekenkamer of raad van bestuur van een centrale bank;
6. ambassadeur, zaakgelastigde en hoge officier van strijdkrachten;
7. lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van een
staatsbedrijf;
8. (plaatsvervangend) bestuurder en lid van raad van bestuur of bekleder
een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.
Denk bij internationale organisatie aan: de VN, de instellingen van de EU,
de NAVO en de Wereldhandelsorganisatie.

FAMILIELID VAN PEP
De volgende familieleden van een PEP worden ook als PEP aangemerkt:
1. de echtgenoot of soortgelijke partner van de PEP;
2. het kind en echtgenoot (of soortgelijke partner) van het kind van de PEP;
3. de vader of moeder van de PEP
Heeft u een nauwe zakelijke band met (een rechtspersoon ten behoeve van) een PEP, dan wordt u ook aangemerkt als een PEP.

Waarom nodig?
Publiek prominente personen bekleden een functie waarin zij extra vatbaar zijn voor corruptie. Als notariskantoor zijn wij daarom wettelijk verplicht om te onderzoeken of een cliënt een publiek prominent persoon is. Als dat het geval is, dan is er verscherpt toezicht vereist. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

UBO (Ultimate Benefeficial Owner)
Is een cliënt een rechtspersoon dan dient de achterliggende belanghebbende/natuurlijk persoon die kort gezegd uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de cliënt-rechtspersoon te worden vastgesteld (de UBO). Dit gebeurd door het afleggen van een zogenaamde “UBO-verklaring”.

Wat is een UBO
De afkorting UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”, oftwel de Uiteindelijk Belanghebbende. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect:
– een belang heeft van minstens 25% in het kapitaal van de rechtspersoon;
of
– minstens 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene
vergadering; of
– begunstigde is van minstens 25% van het vermogen van de rechtspersoon.
Een rechtspersoon kan meer dan één uiteindelijk belanghebbende hebben.

Wat wordt hier onder belang verstaan?
– kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten; of
– stemrechten in de aandeelhoudersvergadering; of
– feitelijke zeggenschap; of
– bij een stichting of trust: het recht op uitkering van het vermogen of
bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

Wat is een indirect belang?
Een belang rechtstreeks in de onderneming waarvoor de UBO-verklaring wordt gevraagd.

Wat is een indirect belang?
Een natuurlijk persoon die via een andere rechtspersoon een belang heeft in de onder waarvoor de UBO-verklaring wordt gevraagd.

Wat als er geen uiteindelijk belanghebbende is?
Indien er geen uiteindelijk belanghebbende is, dan wordt er een pseudo-uiteindelijk belanghebbende benoemd. Dit is een natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevende personen van de onderneming waarvoor de UBO-verklaring wordt gevraagd (bijvoorbeeld een statutair bestuurder).

Waarom nodig?
Om te voorkomen dat natuurlijke personen met kwade bedoelingen (zoals het witwassen van geld of financieren van terrorisme) zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon is ons notariskantoor verplicht om de identiteit van iedere UBO vast te leggen. Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

MELDINGSPLICHT
De notaris is verplicht ongebruikelijke geldtransacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd.
Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Dit geldt ook voor een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De wwft geldt voor bijna het gehele werkterrein van de notaris, behalve voor het familie- en erfrecht.

Via de volgende link kunt een een brochure “Cliëntenonderzoek en meldingsplicht” downloaden: https://www.notaris.nl/files/Brochures/brochure-clientenonderzoek-en-meldingsplicht.pdf?5e2a634b07

Vestiging Gytsjerk:    Canterlandseweg 3    Postbus 1    9060 AA    T 058 256 33 44    E gytsjerk@notariskantoorbrouns.nl
Vestiging Ameland:    Burg Waldastraat 2    Nes    T 058 256 33 44    E ameland@notariskantoorbrouns.nl